Slide background

Pro Value Fastighetsfond 14 AB
Riverside Uddevalla

Slide background

Pro Value Hisinge Hus AB
Kvillebäcken 12:2

Slide background

Pro Value Fastighetsfond 12 AB
Sävsjö Stockaryd 23:2

Slide background

Pro Value Fastighetsfond 11 AB
Tuve 87:1, Grimbo

Slide background

Pro Value Fastighetsfond 6 AB
Björreds Industriområde

Pro Value AB är ett företag verksamt inom kapitalplaceringar
- huvudsakligen i fastigheter.

Pro Value AB och dess samarbetspartners har specialistkunskaper inom fastighets och kapitalmarknaden.


Pro Value AB erbjuder investerare som på egen hand inte har tillräckligt med resurser i form av -KAPITAL - TID - KUNSKAPER att bli delägare i speciellt utvalda fastigheter.

Pro Value AB kommer att kvarstå som delägare och ansvara för den löpande förvaltningen samt att hålla andrahandsmarknad i andelarna.
Företagsbanner 2019
Slide background

ATT INVESTERA I VÅRA FASTIGHETSFONDER

Vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter under i första hand fem till sju år.

Därefter skall fastigheter säljas och resultatet utdelas till aktieägarna.

Som delägare i en fastighetsfond har du under denna tid möjlighet att avyttra aktierna till marknadspris.

FASTIGHETSFONDER:


Här nedan finner du en sammanställning av alla våra fastighetsfonder som vi äger och har ägt tidigare:
Pro Value Fastighetsfond 15 AB
Kvillebäcken 16:11

fond15_small

Pro Value Fastighetsfond 14 AB
Riverside Uddevalla

fond7

Pro Value Hisinge Hus AB
Kvillebäcken 12:2
Pro Value Fastighetsfond 12 AB
Sävsjö Stockaryd 23:2

fond12

Pro Value Fastighetsfond 11 AB
Tuve 87:1, Grimbo

fond11

Pro Value Fastighetsfond 10 AB
Tuve 88:1

fond10

Pro Value Fastighetsfond 9 AB
Partille

fond9

Pro Value Fastighetsfond 8 AB
Högsbo 40:3

fond8

Pro Value Fastighetsfond 7 AB
Riverside Uddevalla

fond7

Pro Value Fastighetsfond 6 AB
Björreds Industriområde

fond6

Pro Value Fastighetsfond 5 AB
Trollhättan/Vänersborg

fond5

Pro Value Fastighetsfond 4 AB
Uddevalla

fond4

Pro Value Fastighetsfond 3 AB
Högsbo 7:10

fond3

Pro Value Fastighetsfond 2 AB
Tuve 88:1

fond2

Pro Value Fastighetsfond 1 AB
Högsbo 9:14

fond1

Att investera i en fastighetsfond

Detta dokument utgör inte något juridiskt bindande erbjudande och informationen kan bli föremål för tillägg och ändringar. Pro Value AB anser att informationen i detta prospekt är korrekt vid tiden för prospektets upprättande men bolaget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppkommit genom utnyttjandet av detta dokument. Dokumentet är inte ett prospekt enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller enligt aktiebolagslagen (1975:1385). Investeraren måste fatta beslut om att investera i bolaget baserat på en egen analys av de legala, skattemässiga, finansiella och övriga konsekvenser som det kan innebära.